ბუღალტერია

kariera.ge გიწვევთ ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებზე:

თქვენ შეისწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით კომპიუტერული ბუღალტერიას ორისს+პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი.

მსმენელები შეისწავლიან ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტებით, ბასის პროგრამით.

პროგრამა გათვალისწინებულია მათთვის ვინც ნულიდან იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას, ასევე მათთვის ვინც უკვე მუშაობდა ბუღალტრადსაერთაშორისო სტანდარტების შემოღებამდე და სურს საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით დაეუფლოს პრაქტიკული ბუღალტერიას.

თითეული თემატიკა განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზედა მოიცავს ყველა იმ საბუღალტრო ოპერაციის წარმოებას და პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას, საგადასახადო დეკლარაციების შევსებას, რაც ევალება ბუღალტერს ერთ საანგარიშგებო წლის განმავლობაში წლიური ფინანსური ანგარიშგების ჩათვლით.

პირველი თვე. თეორიული ნაწილის თემატიკა:

ანგარიშთა გეგმა
სალაროს ოპერაციები
ბანკის ოპერაციები
მოთხოვნის აღრიცხვა
ვალდებულებების აღრიცხვა
სასაქონლო მატერიალური მარაგის აღრიცხვა
უკან დაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა. რეალიზაციის და დღგ-ს კორექტირება
წარმოების პროცესის აღრიცხვა
პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაცია
გაყიდვების აღრიცხვა
ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
ხელფას თანდაკავშირებული ოპერაციები
შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
იჯარის აღრიცხვა
ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
საცდელი ბალანსის შედგენა
კურსის ხანგრძლივობა: 1,5 თვე.

მეორე თვე: კომპიუტერული ბუღალტერიის oris-ის შესწავლა.

ახალი ორგანიზაცის შექმნა. ანალიზური პერიოდის დაყენება. სასტარტო ნაშთების დასმა
ანგარიშთა გეგმაში ახალი ანგარიშის დამატება და ქვეანგარიშების შექმნა
სასაქონლო ანგარიშების შექმნა, საწყობის დამატება
ორგანიზაციებთან მუშაობა, მათი დამატება ანგარიშთა გეგმაში (დებიტორ, კრედიტორები), ანგარიშვალდებული პირები, მათი ანგარიშების გახსნა
ხელფასის დარიცხვა და გაანგარიშება, სახელფასო უწყისების შედგენა და მათი ბეჭვდა
პირველადი და საბოლოო ფორმები. მათი ფორმირება და ბეჭვდა
ძირითადი საშუალებების ბარათის შექმნა, მათი მიღება, ცვეთის დარიცხვა, სასტარტო ნაშთად დასმა, ჩამოწერა, აფასება, ჩამოფასება.
მოგება-ზარალის ფორმირება
ბალანსის შედგენა, საცდელ ბალანში ანგარიშების დამატება, გადასახურ ანგარიშებში ანგარიშების დამატება
ორგანიზაციის ასლის აღება და გახსნა პაროლის დადება, მოხსნა
საოპერაციო პერიოდის დახურვა და გახსნა
მესამე თვე: პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

მესამე თვე გათვალისწინებულია მათთვის ვინც გაიარა თეორიული კურსი ფლობს ორისის პროგრამას და სურს ცოდნის გაღმავება პრაქტიკული კუთხით. ასევე დამწყები ბუღალტერთათვის ვისაც აქვს სურვილი გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე ამ სფეროში.

პრაქტიკულ ბუღალტერიას ისწავლით კონკრეტული ორგანიზაციებისრეალური საბუთების მაგალითებზე, როგორცაა მომსახურების, ვაჭრობა-იმპორტისისეწარმოების სფერო.

შეისწავლით შემდეგი დოკუმენტაციის დამუშავებას:

სალაროს წიგნის წარმოება;სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები
ბანკის ამონაწერის დამუშავება
საქართველოს ბანკის, პროკრედიტ ბანკის, ლიბერთი ბანკის და ტაოპრივატბანკის ინტერნეტბანკიგის მოხმარების შესწავლა
სასაქონლო ზედდებულების, ქვე ზედნადებების (დისტრიბუციის სფერო) და ანგარიშ ფაქტურების შევსება ელექტრონულად RS.ge-ზე. სასაქონლო ზედნადებებისა და ანგარიშფაქტურების კორექტირება საქონლის უკანდაბუნების დროს
ბრუნვითი უწყისი
ხელფასის უწყისის შედგენა
ყოველთვიური საშემოსავლოს და თვის განაცემთა ინფორმაციის დეკლარაციების შევსება- ჩაბარება ელექტრონულად RS.ge-ზე
საგადასახადო დეკლარაციების (დღგ-ეს; აქციზის; მოგების; ქონების) შევსება ელექტრონულად RS.ge-ზე
საქართველოს შრომითი კოდექსი; შრომითი ხელშეკრულების დადება; გამოსაცდელი ვადა, მივლინება
კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ აწარმოონ, როგორცსალაროსწიგნი, სალაროსშემოსავლისა და გასავლის ორდერები, სასაქონლო ზედნადებები, ბრუნვითი უწყისი,ხელფასის უწყისი, ასევე, საგადასახადო დეკლარაციების შევსება, როგორიცაა: დღგ-სდეკლარაცია, საშემოსავლოს დეკლარაცია,მოგების დეკლარაცია, ქონებისდეკლარაცია.

სრული სამთვიანი კურსის ხანგრძლივობაა: 40ლექცია.

მეცადინეობები ტარდება კვირაში სამჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში და ინდივიდუალურად.

ღირებულება: ინდივიდუალურად სრული სამ თვიანი კურსი 600 ლარი

სრული სამ თვიანი კურსი ჯგუფში (2-5 კაცი) 350 ლარი.

საბუთების დამუშავება წარმოებს ლიცენზირებულ პროგრამა ორისში.

კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება, რის შემდეგაც გაიცემა სერთიფიკატი.

Facebook