ჟურნალისტიკა

გსურთ მუშაობა პრესაში, საინფორმაციო სააგენტოები, ტელევიზიასა და რადიოში?

შემოთავაზებული კურსით, თქვენ შეიძენთ იდეალურ პრაქტიკულ ცოდნას, რათა ჟურნალისტურ ამოცანებს თავი წარმატებით გაართვათ.

თქვენ შეისწავლით ეკონომიკური ჟურნალისტიკის ”ნოუ ჰაუს” ქართული ჟურნალისტიკის მაგალითზე. ეს კი თქვენთვის საუკეთესო წინაპირობაა, რათა წარმატებით დასაქმდეთ მედიაში, სადაც კვალიფიციურ
კადრებზე მზარდი მოთხოვნილება არსებობს.

პრაქტიკაზე ორიენტირება – პრაქტიკული ცოდნით თქვენ უკეთ ისწავლით რა და როგორ გააკეთოთ,შედეგად კი თქვენ ადვილად მიაღწევთ დასახულ მიზანს.

იხილეთ სასწავლო პროგრამა

Facebook