მარკეტინგი

სასწავლო კურსის მიზანია დაინტერესებული პირები გაეცნონ და შეისწავლონ ორგანიზაციაში მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმისა და განხორციელების ტექნიკა,აგრეთვე კვლევის განხორციელების მეთოდოლოგია, მიზნობრივი ბაზრის შერჩევისა და ბაზარზე პოზიციონირების მეთოდოლოგიები

კურსის გავლის შედეგად მსმენელებს უნდა შეეძლოთ:

კომპანიის მთლიანი სტრატეგიული გეგმისა და მისი შემადგენელი მარკეტინგული გეგმის შემუშავება;
მარკეტინგული კვლევის განხორციელება;
ბაზრის სეგმენტაცია;
მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა და პოზიციონირება.
სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ფორმით, რომელიც მოიცავს:

თეორია+პრაქტიკა
ქეისების განხილვა
როლური/სიმულაციური თამაშები

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

მარკეტინგის როლი ორგანიზაციაში;
ბაზრის დაპყრობაზე ორიენტირებული სტრატეგიული დაგეგმვა;
მარკეტინგული ინფორმაციის მართვა და საბაზრო მოთხოვნის შეფასება;
სამომხმარებლო ბაზრების ანალიზი და მომხმარებელთა ქცევა;
დარგის და კონკურენტების ანალიზი;
ბაზრის სეგმენტაცია და მიზნობრივი ბაზრის არჩევა;
პროდუქტი, მომსახურება და ბრენდის სტრატეგია;
ფასწარმოქმნის პოლიტიკა;
სასაქონლო პოლიტიკის შემუშავება.

Facebook